Menighedsråd lukker unde varsel "A.P. Møller stien"........Webmaster: Dines BogøLinks: Gården på Stautz Allé ... Dines Bogø ...


De sidste 140 år har der været en stiforbindelse mellem ejendommen på Stautz Allé og ejendommen Elisenborg, Engvej 2.

Stautz Allé er A.P. Møllers barndomshjem og Elisenborg er hans mors barndomshjem.

Indtil 1890 lå stien på et engareal. I 1890 fik foreningen "Dragørs Fremme" tilladelse til at anlægge en festplads på engarealet og på det tidspunkt er der en låge i skellet mellem Stautz Allé og festpladsen.

I 1947 bliver festpladsen inddraget som en del af Dragør Kirkegård. I den forbindelse får daværende ejer direktør Kai Lippmann sikret en tinglyst adgangret, da der i skel bliver udmatrikuleret en 5 m bred sti fra lågen til Stautz Allé til det sydligere grønne offentlige område "Blushøj".

I praksis inddrages stien i kirkegårdens areal og beboerne og deres gæster fra Stautz Allé benytter kirkegårdens grusstier, når de skal til Engvej.


1966. Det matrikulerede stiareal langs vestsiden ses ikke, da beboerne anvender "A.P. Møller stien", som personalet fra Kirkegården har forbundet til det øvrige stisystem.Menighedsråd starter sagen


I 2014 blev trådhegnet bl.a. beskadiget af grene fra træer på kirkegården. Et gartner på kirkegården var "lidt uheldig", da et ahorntræ skulle beskæres. Lågestolpe blev slået skæv og lågen kunne ikke mere aflåses. Den skæve låge blev midlertidigt aflåst med kodekædelås til Kirkegården fik istandsat låge/stolpe.

Efter henvendelse fra beboerne på Stautz Allé til Menighedsrådet om det skæve hegn, blev hegnet endelig repareret 15. juni 2016.

Uden varsel benyttede man lejligheden til samtidig at fjerne den gamle låge og afspærre stien med et trådhegn, hvor lågen havde været.

Menighedsrådets udsendte havde hos kommunale embedsmænd fået at vide, at der ikke var tinglyst noget om en låge på kirkegårdens areal. Man kunne heller ikke finde nyere noter om nogen låge. Man kiggede under forkert matrikelnummer. Hævdloven, som Dragør Kommune anbefalede man kiggede på, var ikke på tale og notat om en låge i 1890 gjorde ikke noget indtryk.

Måske skulle man have kigget i egne sager inden man ensidigt ændrede på et fælleshegn eller talt med nogen lokale, der kunne huske mere end 20 år tilbage (Hævdlov).

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17288400#215304,40622530Sagen udvikler sig


19. april 2016
Et MR-medlem har undersøgt på Lokalarkivet om lågen kan nedlægges. Arkivet udfærdiger en kort oversigt med beskrivelse af sti og låge. Menighedsrådet ønsker også svar fra Plan- og Teknik.

14. maj 2016
Beslutter Menighedsrådet, at lågen skal fjernes, efter udsendte medlemmer af Menighedsrådet har meddelt, at embedsmand på Rådhuset mener, at der ikke findes noget tinglyst, men at det er Hævdloven man skal anvende i denne sag.

Man mener åbenbart ikke Hævdloven kan anvendes for kirkegårdens matr.nr. Men kigger ikke på det areal, som kirkegården siden ca. 1960 har disponeret over. (Kirkegården er IKKE nabo til Stautz Allé 1 på det sted, hvor lågen er).

15. juni 2016
Uden varsel til ejerne af Stautz Allé 1 fjernes lågen og erstattes af trådhegn.

Desuden overtræder man bestemmelser i "Forvaltningsloven". Her er anført, at det påhviler en myndighed, at høre en borger i forbindelse med væsentlige ændringer. Der skal være en høring med frist for borgeren, der evt. vil foretage indsigelse.

Forvaltningsloven:
En forvaltningsmyndighed skal forud for en afgørelse, der afstedkommer væsentlige ændringer for parten, hører over myndighedens påtænkte ændring.
Det er ikke sket i foreliggende sag. Derimod har man under foregivende af, at ville reetablere på tilsvarende grundlag, tilsidesat væsentlige hensyn og misbrugt sin dominerende stilling som myndighedshaver i spørgsmål.
Naboerne er blevet forledt på uoplyst grundlag til at lade myndigheden udfører et stykke arbejde, der er et andet end det aftalte.
En sådan væsentlig ændring skulle der være hørt over, ved en høringsfrist på 14 dage.


30. juni 2016
Ejerne klager over Menighedsrådets adfærd og aktionen.

16. august 2016
Menighedsrådet fastholder, efter klage fra ejerne af Stautz Allé 1, at de har ret til at nedlægge sti og afspærre uden orientering, varsel eller forhandling.

6. september 2016
Medlemmer af Menighedsrådet orienteres om, at der findes tinglysning fra 1947 og at Hævdvunden ret med virkning fra ca. 1870 er overtrådt. Man afviser oplysninger og henviser til at embedsmænd ved bedre. Henviser yderligere til, at hvis nabo er uening i den ensidige behandling af hegnet, må en domstol afgører sagen!

13. september 2016
Menighedsrådet orienteres om eftermiddagen om, at de kan forvente en stævning. Samme aften er der offentligt møde, hvor medlemmer af menighedsrådet orienterer om arbejdet bl.a. i udvalg. Der må ikke spørges om menighedsrådet aktion med lågen.

14. september 2016
Lågen er stadig ikke genopsat.

18. september 2016
Dagsorden til MR's møde den 20. september 2016 offentliggøres først om eftermiddagen kl. 13.40. Kun standard overskrifter. Ingen orientering om f.eks. emnet om lågen igen er til drøftelse/beslutning.

20. september 2016
Off. møde i Menighedsrådet. Kl. 18.45. Følsomme sager blev behandlet på det lukkede hemmelige møde kl. 18.00 inden det off. møde.

Eneste, der blev offentliggjort var, at naboerne på Stautz Allé vil blive informeret pr. brev.

Dagsorden og referat er ikke mere onlige tilgængelige mere. 21. september 2016
Menighedsrådet (MR) skriver til naboerne, at MR nu pludselig er i tvivl om, hvor deres kirkegård egentlig ligger.

De vil ikke svare eller foretage sig yderligere over for naboerne før de har fundet ud af, hvorfor de ikke juridisk har skel til de naboer, hvor de fjernede en låge.

Onsdag eftermiddag flyttede MR sagen fra Kirkegårdsudvalget tilbage til Kirkeværgen, så kan sagen trækkes lidt mere. En bestilt landmåler kan kigge efter nogle skelpæle, der intet har at gøre med sagen om sti og låge.

Hele hegnet mod vest skulle måske rykkes nogle cm hist og pist længere ind på kirkegården, men det ændret intet ved, at sti og låge skal genetableres.

Referater fra opstillingsmøde og månedlige møder i rådet er ikke mere tilgængelige online.
25. september 2016
Byvandring med Dragør Museumsforening: "I skibsredernes fodspor".

Deltagerne kiggede på den afspærrede sti. Efterfølgende blev der kort redegjort for, at Dragør Menighedsråd uden varsel havde fjernet en låge og afspærret den gl. sti.

Deltagerne optrykte deres støtte til beboerne på ejendommen Stautz Allé og stor undren og fordømmelse af menighedsrådets adfærd.

26. september 2016 Brev fra beboernes advokat til Dragør Menighedsråd med varsel om stævning.

27. september 2016
Dragør Lokalhistoriske Forening støtter også den kraftige fordømmelse som Dragør Museumsforening udtrykte af Dragør Menighedsråds handlinger over for deres naboer.

3. oktober 2016
Stiftøvrighedskontoret (Københavns Biskop) oplyser, at Dragør menighedsråd IKKE, som de burde, har søgt om tilladelse til at ændre hegn ved kirkegården.

4. oktober 2016
Forskellige medier omtaler Menighedsrådets uvarslede adfærd og efterfølgende afvisning af, at drøfte sagen. Menighedsrådet henviser fortsat til, at naboerne må gå til Retten, fordi Menighedsrådet har foretaget sig noget ulovligt. Det moralske må andre se på. Indlæg i Dragør Nyt (her).

I referatet af Dragør Museumsforenings byvandring omtaler formanden det besynderlige forhold, at Dragør menighedsråd midlertidig har afspærret en Hævdvunden sti med trådhegn og fjernet en låge (her).

26. oktober 2016
Menighedsrådet meddeler Dragør Kommune, at man nu via landinspektør har konstateret, at man slet ikke ejer det areal med skel, hvor lågen midlertidig er fjernet.

Nu ønsker man sagen flyttet fra Dragør Menighedsråd til Dragør Kommune og undlader igen, at læse i Hævdloven.

Kirkegården har anvendt kommunens areal siden ca. 1960 og beboerne på Stautz Allé har tilsvarende anvendt lågen til det omtalte areal (siden ca. 1873).

8. november 2016
Artikel i Dragør Nyt, der beretter om den historiske sti og Dragør Menighedsråds uvarsledede afspærring af stien. (her).

15. november 2016
To nye medlemmer indtrådt i Menighedsrådet. Ledelsen fortsætter uændret. Ingen modkandidater.

16. november 2016
Tidl. dommer ved Tårnby Ret, pens. advokat Ditlev Nielsen med speciale i hegns- og hævdlov udtaler, at den låge burde være genopsat straks og efterfølgende kunne man rette henvendelse til naboerne, hvis man ville forsøge at ændre i den hævdvundne ret.

Kan Menighedsrådet stadig ikke forstå det, har de selv bedt om en stævning, som de måske havde fortjent for længe siden, når de ikke forstår venlige henstillinger fra naboerne.

17. november 2016
Københavns Biskop og Stiftamtmanden (Stiftøvrigheden) orienteres om, at Menighedsrådet har ændret på et kirkegårdshegn uden Stiftøvrighedens tilladelse.

2. december 2016
Menighedsrådet opdager, at de alligevel ikke har møde i december 2016 og henviser Ejerforeningen til at vente med svar til næste år.

8. december 2016
Dragør Kommune har haft møde med udsendte fra Menighedsrådet og kommunen afviser for anden gang, at være part i Menighedsrådets sag.

8. december 2016
Stiftøvrigheden skriver til Menighedsrådet og anmoder om en redegørelse.

17. januar 2017
Samme dag som stævning skal afsendes til Menighedsrådet beslutter Menighedsrådet at genopsætte lågen.

22. januar 2017
Ejerforenigens advokat vil på et tidspunkt blive adviseret om beslutningen og baggrunden for beslutningen oplyser Menighedsrådet. Et par dage efter får advokat besked om at sagen er afsluttet og låge genopsættes.

27. januar 2017
Ejerforenigen skriver til Menighedsrådets formand og spørger om, hvornår man genopsætter lågen.

14. marts 2017
Menighedsrådet svarer ikke på Ejerforenigens mail sendt 27. januar 2017 og lågen er stadig ikke genopsat.

17. marts 2017
Ejerforeningen rykker for svar på mail fra 27. januar 2017 og anmoder samtidig om kvittering for rykkermail og anmoder ligeledes om, at Kirkegårdsudvalget, der indstillede at lågen blev genopsat, får kopier af korrespondancen.

27. marts 2017
Menighedsrådet (MR) svarer ikke Ejerforeningen på mail fra 17. marts 2017, men meddeler Ejerforeningens advokat, at man har modtaget en mail dateret 17. marts 2017.

MR lader fortsat som om, at man ikke har modtaget Ejerforenigens mail fra 27. januar 2017. MR (kirkeværgen) oplyser, at lågen nu er bestilt, men først kan forventes opsat ultimo april 2017.

Leverandør af låger oplyser til MR den 10. marts 2017, at han har modtaget ordren og kan levere efter ca. fem arbejdsuger.

6. april 2017
Firma, der skal opsætte lågen, begynder arbejdet med at støbe fundament til stolper. Lågen er indkøbt.

11. april 2017
Stolper står solidt nu og lågen blev isat. Den del af sagen er nu afsluttet.

18. april 2017
Menighedsrådets formand oplyser på forespørgel under et off. møde i Sognegården, at sagen er afsluttet. Lågen er opsat og det hele foregået i "al fordragelig med naboens advokat". Ikke en sag for "uvedkommende".

25. april 2017
To lokale foreninger udtrykker i Dragør Nyt deres forundring over ledelsen i Dragør Menighedsråd. Samtidig giver de udtryk for, at det er utroligt, at sagen skulle trækkes så længe i langdrag.

4. juli 2017
Den 22. august 2016 meddelte Dragør Menighedsråd (MR) til Ejerforeningen (EF), at man fastholdt beslutning om at fjerne lågen og afspærre sti. Man henviser til en domstol må afgøre sagen. EF kontakter deres advokat.

Sagen ender ikke i retten, da MR i sidste øjeblik inden stævning blev afsendt, meddelte at man genopsætter lågen. EFs advokat opgører udgifter og EF sender regning til MR.

15. august 2017
Dragør Menighedsråd (MR) beslutter efter samråd med deres Menighedsrådforeningen, at svare Ejerforeningen (EF) på brev af 4. juli 2017 om advokatudgifter.

3. september 2017
Ejerforeningen (EF) har endnu ikke fået besked om indholdet af Menighedsrådets beslutning 15. aug. 2017.

5. september 2017
Menighedsrådets leder skriver til Ejerforeningen, at de ikke vil betale de advokatudgifter, som Ejerforeningen har haft i forbindelse med sagen.

Man har IKKE tabt en sag, men blot genoprettet en låge af historiske årsager skriver MRs leder.

Selv om MRs leder flere gange har udtalt, at sagen er slut, er det åbenbart langt fra tilfældet.

25. oktober 2017
Ejerforeningens advokat meddeler Menighedsrådet, at der vil blive udtaget stævning, hvis Menighedsrådet undlader, at betale de udgifter Menighedsrådet har påført Ejerforeningen.

Menighedsrådet ønsker udsættelse, da man vil rådføre sig med Stiftøvrigheden i København.

25. oktober 2017 Menighedsrådet anmoder Dragør Kommune om formelt at få overdraget brugsret til det kommunale areal, der ligger lange hegnet til Ejerforeningen. Kirkeværgen fremsender tegning med angivelse af forkert areal og adresse.

16. november 2017
Dragør Kommune. Økonomiudvalget. Forvaltningen anbefaler (efter at have lavet korrekt tegning), at man giver Menighedsrådet tilladelse til at anvende det kommunale areal, som kirkegården i praksis har anvendt siden ca. 1966.

MEN inden skal sagen sendes i "Nabohøring", hvilket Menighedsrådet måske selv skulle have sørget for, da de i praksis administrerer arealet og Forvaltningsloven burde Menighedsrådet have respekteret.

Som ejer af arealet er det Dragør Kommune, der nu skal lave "Nabohøringen". Man er blevet opmærksom på, at der faktisk er to naboer til stiarealet.

Der har været et uafklaret økonomisk mellemværende mellem Menighedsrådet og Ejerforeningen. Forventes afklaret inden udgangen af 2017.Man har hidtil konstateret, at alle venlige henvendelser fra Ejerforeningen til ledelsen i Dragør Menighedsråd bliver afvist.

Ofte afvist med nye bortforklaringer uden, at Menighedsrådet på noget tidpunkt har forklaret, hvorfor det var så vigtigt at fjerne den låge, selv om rådet derved måtte overtræde flere love.

Måske vil årsagen fremgå af Beslutningsprotokollen?

Formanden leder menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at rådets beslutninger indføres i Beslutningsprotokollen.

Desuden burde ledelsen have forudset, at de ikke upåagtet kunne demonstrere topmålet af dårlig naboskab.
Tv: 1992. Matrikelkort der tydelig viser stien, som Menighedsrådet troede var en del af Kirkegården. Arealet anvendes som mødding af kirkegården. Midt: 2014. Dragør Kommunes kort- og luftfoto. Th: Dragør Kommuens lokalplaner m.v., der viser, at man glemte den lille sti ved Fritidshjemmet, da man i lokalplaner m.v. beskrev anvendelsen af de forskellige delarealer. Åbenbart anede man ikke, hvorfor det stiareal ikke var tilskødet Kirkegården i 1947.

Oprindelig var skellet mellem Dragør Kommune (kirkegården) og Store Magleby (Stautz Allé) en mindre vandfyldt grøft og en lille jordvold. Skel blev anbragt på vestsiden af vandløbet og da vandløbet blev opfyldt blev skellet rykket endnu mere ind på Stautz Allé. I dag befinder trådhegnet sig et stykke inde på Stautz Allé.

Dragør Kirkegård er matr.nr. 367. Købt af Menighedsrådet af Dragør Kommune pr. 1. januar 1984.

Den lille sti i den vestlige dele af kirkegården er en del af matr.nr. 334ay, der tilhører Dragør Kommune (veje, grønt område med Blushøj og Vejplads, nu Fritidshjem).

Stien langs kirkegården er ikke tilgængelig. Vestlige del anvendes af kirkegården og indhegnet sammen med denne. Sydlige del er indhegnet sammen med Fritidshjemmet."A.P. Møller Stien" med lågen og afspærringen


3. april. 2016. I forbindelse med større arrangement med byvandring i skibsredernes fodspor 6. april 2016 (*) aftales detaljer med ejerne af Stauz Allé. Man skal for første gang besøge A.P. Møllers fødehjem. Lågen er aflåst og vil blive låst op, når gæsterne kommer. Bemærk markering af sti på arealet, som Kirkegården tror er deres.

16. august 2016. Ved besøg på Stautz Allé konstateres, at lågen er fjernet og åbning til stien afspærret med trådhegn.

9. september 2016. Åbningen mellem Dragør kommunes stiareal og Stautz Allé er stadig afspærret med trådhegn.


Skibsredernes sti og Lågen Skibsredernes sti og Lågen Skibsredernes sti og Lågen Skibsredernes sti og Lågen Skibsredernes sti og Lågen
11. april 2017. Stolper er støbt solidt fast og låge isat. Den del af sagen er nu afsluttet.

(*) Historiker Martin Hans Borg guidede 85 medlemmer af Dragør Lokalhistoriske Forening 6. april 2016 gennem Den gl. By til lokaliteterne uden for byen, hvor skibsrederne også havde boet (Rønne Allé, Engvej og Stautz Allé). Bemærk ruten (tryk) det sidste stykke til A.P. Møllers barndomshjem.

I skibsredernes fodspor - Martin Hans Borg
En tilsvarende guidetur skal afholdes for Dragør Museumsforenings medlemmer den 25. september 2016. Men turen kan blive noget anderledes, hvis menighedsrådet ikke har fået genopsat lågen på "A. P. Møller Stien". Man vil ikke kunne gå i skibsredernes fodspor til A. P. Møllers barndomshjem.
Menighedsråd


13. september 2016. Opstilling af kandidater til nyt Menighedsråd. Kandidatopstilling: Dragør Misforståelse med midlertidig afspærring af den mere end 140 år hævdvundne forbindelse mellem Stautz Alle og naboen mod øst, afventer afklaring.

Der måtte ikke tales om den aktuelle sag på orienteringsmøde i Sognegården.

Inden formanden for Kirkegårdsudvalget kunne nå at svare, blev han afbrudt af forkvinden, der sagde, at emnet ikke var til debat og dirigenten skyndte sig, at sige, at han var helt enig med forkvinden. Videre til næste ikke sprængfarlige punkt.Udsagn


"Kirkegårde indtager vist nok en særstilling i.flg. Hegnsloven og derfor kan vi bare ændre hegnet til nabo uden at orientere naboen".

"Nå er det slet ikke Kirkegårdens skel". "Jamen så må naboen klage til dem, der ejer jorden, hvor vi i god tro har opsat trådhegn. Hvis kommunen ejer jorden, må nabo klage til kommunen over, at Menighedsrådet opsætter hegn på kommunal jord".

"Er det indtrængning på fremmed grund og selvtægt? Så må naboen jo anmelde det til politiet".

"Jurist og historisk fagmand har udtalt, der ikke er tinglyst noget på en sti/låge på kirkegårdens jord. Provsten har ikke noget mod, at vi spærrer af".

"Nu er det besluttet på et møde, at vi fjerner den låge og den kan kun opsættes efter beslutning på et møde, hvis det viser sig, at nedlægningen er en grov fejl".

"En domstol må afgøre, hvem der har ret efter at vi har forøvet selvtægt. Menighedsrådet ønsker under ingen omstændigheder, at der kommer en retssag med en nabo".

"Det er ikke nogen sag for hverken lokalpressen eller andre".

"Godt at landmåler ikke bliver tilkaldt. Så ville man opdage, at hegnet står langt inde i Store Magleby Sogn".

"Det må ikke fremgå at dagsorden om sagen skal behandles på off. eller lukket hemmeligt møde."

"Nu trækker vi tiden ved at sende sagen frem og tilbage mellem underudvalg."

"Vi kan også bestille en landmåler med den ene opgave, at fortælle, hvor skel er og burde have været. Men lidt problematisk, da det slet ikke er vores ejendom. Men det lader vi, som om det er."